درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


مشتقات منجربه کدامیک از موتاسیون های ذیل می گردد؟


1 ) Nonsense

2 ) Silent

3 ) Missense

4 ) Frame-shift