درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


EDTA با حذف یونهای منیزیم وکلسیم دو ظرفیتی با تاثیربرکدامیک از بخشهای دیواره باکتری منجربه از دست رفتن یکپارچگی ساختار باکتری می گردد؟


1 ) غشاء خارجی

2 ) پل های پلی پپتیدی

3 ) پپتیدوگلی کان

4 ) کپسول