درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام یک ازموارد زیر نقش زنجیره غیرمتغیر( Invariant chain ) را به درسستی بیان می کند؟ 


1 ) ممانعت از اتصال ß2m به زنجیره آلفای MHC-I

2 ) ممانعت از اتصال پپتیدهای اندوژن به MHC-II
3 ) انتقال MHC-I به اندوپلاسمیک رتیکولوم

4 ) ممانعت ازانتقال پپتید به اندوپلاسمیک رتیکولوم