درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام یک از مولکول های زیردارای نقش مهاری برای لنفوسیت های B است ؟


1 ) CD64

2 ) CD32
3 ) CD16

4 ) CD89