درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی ارشد


TNF و IL-1 با تاثیربرکدم سلول موجب  تولید پروتئین های فاز حادمی شود؟


1 ) لنفوسیت

2 ) هپاتوسیت

3 ) منوسیت

4 ) کراتینوسیت