درس:بیوتکنولوژی| مقطع:کارشناسی ارشد


فرایند فسفریلاسیون را در زنجیره انتقال الکترون کدام آنتی بیوتیک زیر مهار مینماید؟


1 ) کلرامفنیکل

2 ) اولیگومایسین
3 ) تتراسیکلین

4 ) کربوکسین