درس:بیوتکنولوژی| مقطع:کارشناسی ارشد


غلظت اجسام کتونی در کدامیک از حالات زیر افزایش میابد:


1 ) مصرف گلوکز بعنوان سوخت عمده سلول

2 ) مصرف چربی ها در غیاب کربوهیدرات ها
3 ) سوختن مواد پروتئینی بمقدار زیاد

4 ) کاهش مصرف اسید چرب در سلول