درس:بیوتکنولوژی| مقطع:کارشناسی ارشد


تمام آنزیمهای زیر در مسیر گلوکونئوژنز دخالت دارند بجز:


1 ) گلوکز-6-فسفاتاز

2 ) آلدولاز

3 ) پیرووات کیناز
4 ) پیرووات کربوکسیلاز