درس:بیوتکنولوژی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدامیک از فاکتورهای رونویسی(TF) زیر RNA پلیمرازII را فسفریله و فعال میکند؟


1 ) E

2 ) H

3 ) B

4 ) F