درس:بیوتکنولوژی| مقطع:کارشناسی ارشد


آنزیمی که واکنش تبدیل گلوکز به گلوکز6- فسفات راکاتالیز میکند جزو کدام دسته از آنزیم هاست؟


1 ) ترانسفرازها
2 ) لیگازها

3 ) هیدرولازها

4 ) ایزومرازها