درس:زیست شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام یک به طور مستقیم میتواند موجب پلی سیتمی شود؟


1 ) پرکاری مغز استخوان

2 ) کمبود فاکتور داخلی

3 ) فقر آهن

4 ) خونریزی شدید