درس:زیست شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدامیک از ترکیبات حاصل از عمل گوارش، درکیموس معده مشاهده میشود؟


1 ) اسید آمینه

2 ) دی ساکارید

3 ) نوکلئوتید

4 ) مونوساکارید