درس:زیست شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


از نظر مقدار مواد غذایی اوول خزندگان از کدام نوع است؟


1 ) هولولسیت

2 ) هترواسیت

3 ) آلسیت

4 ) تلولسیت