درس:زیست شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


در کدام یک، ماده دفعی سمی تر است؟


1 ) کوسه ماهی

2 ) دلقک ماهی

3 ) سهره

4 ) سنجاقک