درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


گره های رنگی در سطح موهای زیر بغل و عانه نشان دهنده ی کدام بیماری زیر است؟


1 ) اریتراسما

2 ) ترایکومایکوزیس
3 ) پپتد کراتو لایزیس

4 ) درماتوفیلوزیس