درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


انسیدانس کدام یک از انواع اونیکومایکوزیس در جنس مونث بیشتر است؟


1 ) درماتوفیتی

2 ) کپکی ساپروفیتی

3 ) کاندیدائی
4 ) مالاسزیائی