درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


سلولهای اسکروتیک و شبه مخمری در آزمایش مستقیم از نمونه بالینی در کدام مورد زیر دیده میشود؟


1 ) تی نه آنگیگر

2 ) کرومایکوزیس
3 ) هیالو هایفو مایکوزیس

4 ) بلاستو مایکوزیس