درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


در تشخیص سریع کاندیدا آلبیکنس از سایر گونه های کاندیدا کدام تست زیر مناسب تر است؟


1 ) تولید کلامیدوکونیدی

2 ) جذب قندها

3 ) تولید لوله ی زایا

4 ) تولید کلنی سبز در محیط کروم آگار کاندیدا