درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


از کدامیک از مواد زیر جهت هموژن کردن خلط موکوئیدی برای انجام آزمایش های قارچ شناسی استفاده میشود؟


1 ) سود

2 ) تریپسین

3 ) پتاس

4 ) فرمالین