درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


بیماری های قارچی زیر منشاء آندوژن دارند بجز......؟


1 ) کریپتوکوکوزیس
2 ) ژئوتریکوزیس

3 ) کاندیدیازیس

4 ) تی نه آورسیکالر