درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


انسان در اپیدمیولوژی کدام بیماری قارچی زیر به عنوان منبع انتقال بیماری مطرح است؟


1 ) کروموبلاستومایکوزیس

2 ) درماتوفیتوزیس
3 ) آسپرژیلوزیس

4 ) مای ستوما