درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


مخزن تریکوسترونژیلوس ها کدام گروه از حیوانات هستند ؟


1 ) جوندگان

2 ) پرندگان

3 ) علفخواران

4 ) گوشتخواران