درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


تست  Knott در تشخیص کدام بیماری انگلی زیر بکار می رود ؟


1 ) لارو مهاجر احشایی
2 ) لارو مهاجر پوستی
3 ) درماتیت سرکری

4 ) فیلاریازیس