درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


بیماریزایی کدام انگل زیر فقط ناشی از کرم بالغ می باشد؟


1 ) آنکلیوستوما

2 ) استرونژویلوئیدس

3 ) تریکوریس

4 ) آسکاریس