درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


تشکیل گرانولوما در معده از ضایعات کدم انگل زیر است ؟


1 ) آنیزاکیس
2 ) گونژیلونما

3 ) توکسوکارا


4 ) آنژیوسترونژیلوس