درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


متاستاز به ارگان های دیگر در آلودگی انسان به کدام انگل دیده می شود؟


1 ) اکینو کوکوس فوگلی

2 ) اکینوکوکوس مولتی لوکولاریس
3 ) تنیاسولیوم

4 ) مولتی سپس مولتی سپس