درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


در آلودگی به کدامیک از ترماتودهای زیر، ماهی نقش میزبان  واسط را بازی می کند ؟ 


1 ) اکینوستوما

2 ) پاراگونیموس

3 ) متاگونیموس

4 ) آلاریا