درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


شستن دست ها با آب و صابون پس ازتوالت رفتن در پیشگیری از ابتلا به کدام انگل نقش دارد؟


1 ) تریکوریس تریکورا

2 ) انکیلوستوما برازیلینس

3 ) آسکاریس لومبریکوئیدس

4 ) هیمنولپیس نانا