درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


منشاء کیست های ثانویه هیداتیک درانسان کدام ست؟


1 ) تخم کرم

2 ) کرم بالغ

3 ) پروتواسکولکس

4 ) لایه کوتیکولی