درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


آلودگی انگلی در کدام منطقه جغرافیا یی منجر به کم خونی مگالوبلاستیک می شود؟


1 ) شبه جزیره هند وچین

2 ) کشورهای اسکاندیناوی

3 ) شبه قاره هند

4 ) منطقه بالکان