درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


ماده سازنده پوشش خارجی تخم آسکاریس کدام یک از موارد زیر است؟


1 ) آلبومین

2 ) لیپید

3 ) کیتین

4 ) لیپوپلی ساکارید