درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


در آلودگی به کرم های زیر انتقال از راه شیر صورت می گیرد به استثناء:


1 ) استرونژیلوئیدس فولبورنی

2 ) توکسوکارا کانیس

3 ) دیروفیلاریا ریپنس
4 ) آنکیلو ستوما کانینوم