درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از انگل های زیر چرخه کاملا زئونوتیک دارد؟


1 ) تریکوسترونژیلوس اورینتالیس

2 ) تریکینلا اسپرالیس
3 ) لوآ لوآ

4 ) مانسونلا اوزاردی