درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


افزایش فشارخون پورت منجر به واریس مری و خونریزی ، از عوارض آلودگی به کدام انگل زیراست؟


1 ) شیستوزوما ژاپونیکوم 
2 ) فاسیولا هپاتیکا

3 ) پاراگونیموس وسترمانی

4 ) گناستوما اسپین جروم