درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


احدث توالت های بهداشتی در کنترل آلودگی به کدام یک ز اانگل های زیر بی تاثیر است؟


1 ) شیستوزوما

2 ) تنیا

3 ) تریکوسفالوس

4 ) انتروبیوس