درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


کیست Race mose  در سیسستی سرکوزیس در کدام عضو تشکیل می شود؟


1 ) عضلات

2 ) زیر پوست

3 ) مغز

4 ) چشم