درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


از روش رنگ آمیزی برای تشخیص کدام کرم معمولا" استفاده نمی شود؟


1 ) شیستوزما مانسونی

2 ) هتروفیس هتروفیس

3 ) مزوسستوئیدس لینه آتوس

4 ) انتروبیوس ورمیکولاریس