درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


روش مک ماستر( MeMaster ) برای تعیین شدت آلودگی در کدام گروه از کرمها کاربرد دارد؟


1 ) کرم های قلابدار
2 ) فاسیولیده

3 ) شیستوزوم ها

4 ) هیمنولپیدها