درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


پدیده مشابه سازی آنتی ژن ( Antigemic mimiery )  در فرار از سیستم ایمنی در کدام انگل زیرنقش مهمی بازی می کند؟


1 ) تریکیتلا اسپیرالیس

2 ) پارگونیموس وسترمانی

3 ) شیستوزوما مانسونی
4 ) ووشرریا بانکروفنی