درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


محل اصلی ذخیره و سنتزگلیکوژن در کرم های پهن در کجا است ؟


1 ) اسکولکس

2 ) بادکش ها

3 ) گردن

4 ) پارانشیم