درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


آنتریت ائوزینوفیلی در کدام یک از کرم های زیر ایجاد می شود؟


1 ) آنکیلوستوما کانینوم
2 ) آنکیلوستوما برازیلینس
3 ) توکسوکارا کانیس

4 ) توکسوکاراکاتی