درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


تخم کدامیک ازترماتودهای زیر درهنگام دفع رسیده و حاوی میراسیدیوم است ؟


1 ) اکینوستوما

2 ) هتروفیس
3 ) فاسیولوپسیس

4 ) پاراگونیموس