درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از کرم های زیر طول عمر کوتاهی دارد؟


1 ) فاسیولوپسیس
2 ) گلونورگیس

3 ) شیستوزوما

4 ) فاسیولا