درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


انتهای نرکدامیک از کرم های زیر فاقد خمیدگی است ؟


1 ) استرونژیلوئیدس

2 ) انتروبیوس

3 ) اتریشین

4 ) تریکوریس