درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


در چرخه زندگی کدام یک از کرم های زیر هیچکدام از مراحل تکاملی در خارج از بدن میزبان طی نمی شود؟


1 ) آکانتوسفال ها

2 ) استرونژیلیدها

3 ) ترماتودها

4 ) فیلرها