درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


مری فیلاریفرم ( Filariform ) به چه معنا است ؟


1 ) داشتن قطر باریک یکنواخت

2 ) مری طویل دو قسمتی

3 ) داشتن اتساع پیازی شکل

4 ) مری با سلولهای مکعبی