درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


سیتو کین های زیر در بهبود مبتلایان  به لیشمانیوز موثرند به استثناء :


1 ) IL12

2 ) IFN

3 ) IL10

4 ) TNF