درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


روش های ایمونولوژی زیر جهت تشخیص آزمایشگاهی لیشمانیوز ااحشائی مورد استفاده قرار می گیرد به استثناء:


1 ) Montenegro test

2 ) Dipstick rK39

3 ) Direct agglutination test

4 ) DOT-ELISA