درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


(( Hyrax )) مخزن اصلی کدامیک از گونه های لیشمانیا می باشد؟


1 ) L . aethiopica

2 ) L . donovani

3 ) L . peruviana

4 ) L . brazillensis