درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


کدامیک از تریپانوزوماهای زیر دارای اشکال c شکل با کینتو پلاست درشت است؟


1 ) تریپانوزوما گامبینس

2 ) تریپانوزوما رودزینس

3 ) تریپانوزوما رانژلی

4 ) تریپانوزوما کروزی